Άδεια αγοράς ακινήτων από αλλοδαπούς σε παραμεθόριες περιοχές

Ο Νόμος 1892/1990 (άρθρα 25 παρ. 1 και 26 παρ. 2) απαγορεύει σε αλλοδαπούς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να αγοράσουν γη και να αποκτήσουν οποιοδήποτε εν γένει εμπράγματο δικαίωμα σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας που χαρακτηρίζονται ως παραμεθόριες,  χωρίς προηγούμενη χορήγηση σχετικής άδειας από το Ελληνικό Κράτος.

Παραμεθόριος περιοχή θεωρείται πλέον άλλων και η Ρόδος, όπως και όλος ο νομός Δωδεκανήσου. Για όσους αλλοδαπούς επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητο (κατοικία/σπίτι ή επαγγελματικό χώρο) σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως «παραμεθόριος», το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία έκδοσης της απαιτούμενης άδειας αγοράς ακινήτου από το Ελληνικό Κράτος, από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την οριστική έκδοση της απόφασης. Σε συνεργασία με έμπειρο συμβολαιογραφικό γραφείο, αναλαμβάνουμε το χειρισμό ολόκληρης της διαδικασίας έως την κατάρτιση των οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας. Απαραίτητα δικαιολογητικά αποτελούν: 1. Διαβατήριο της χώρας προέλευσης ή νόμιμη Άδεια Διαμονής και 2. η έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από τις ελληνικές φορολογικές αρχές.

Κάποια από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας είναι ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αγοραστή, φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου σε ισχύ, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (με επικυρωμένη μετάφραση και apostille), καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα συγκεκριμένων διαστάσεων του ακινήτου που πρόκειται να αγοραστεί.

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 36Α του νόμου 4146/2013, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε αλλοδαπούς κατοίκους του εξωτερικού, πολίτες τρίτων χωρών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσουν πενταετή άδεια παραμονής (5 έτη) αγοράζοντας ή μισθώνοντας κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Η εν λόγω 5ετής άδεια παραμονής χορηγείται στους άμεσα αγοραστές/ιδιοκτήτες αλλά και στα μέλη των οικογενειών τους, έχει διάρκεια πέντε ετών με ταυτόχρονη δυνατότητα ισόχρονης επέκτασης της διάρκειάς της και ουσιαστικά παρέχει σε αυτούς τη δυνατότητα να ταξιδεύουν ανενόχλητα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης Σέγκεν (Schengen) χωρίς να απαιτείται βίζα εισόδου για κάθε μία από τις χώρες αυτές.

Τα κράτη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη Σέγκεν (Schengen) είναι τα ακόλουθα: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Ελβετία, Σουηδία.

Δεκέμβριος 16, 2019